کادر آموزشی

خانم بهتاش
موسس
با قرار قبلی
خانم کوهی
مدیر دبستان
با قرار قبلی
خانم لرزاده
معلم کلاس دوم
خانم صالحی
معلم کلاس سوم
خانم چنگانی
معلم کلاس پنجم
خانم کوهی
معاون آموزشی و اجرایی
با قرار قبلی
خانم رضاییان
معاون پرورشی و معلم قرآن
با قرار قبلی
خانم گوهری
مربی پیش دبستانی
خانم سلامی زاده
معلم کلاس اول
خانم نمازی
معلم کلاس دوم
خانم بیگی
معلم کلاس سوم
خانم نفیسی
معلم کلاس چهارم
خانم یوسفی
معلم کلاس پنجم
خانم ورپایی
معلم کلاس ششم
خانم رحیمی
مربی خوشنویسی
خانم زارعی
مربی ورزش
خانم حقیقت
معلم ذهنی حرکتی
خانم قدیری
معلم نقاشی و تیاتر
خانم فلاح پور
معلم قرآن
خانم آقانوری
معلم قرآن