کادر آموزشی

صفورا مرادی
معلم سوم
خانم بهتاش
موسس
با قرار قبلی
خانم کوهی
مدیر دبستان
با قرار قبلی
خانم لرزاده
معلم کلاس دوم
خانم چنگانی
معلم کلاس پنجم
خانم کوهی
معاون آموزشی و اجرایی
با قرار قبلی
خانم رضاییان
معاون پرورشی و معلم قرآن
با قرار قبلی
خانم گوهری
مربی پیش دبستانی
خانم سلامی زاده
معلم کلاس اول
خانم بیگی
معلم کلاس سوم
خانم نفیسی
معلم کلاس چهارم
خانم رحیمی
مربی خوشنویسی
خانم زارعی
مربی ورزش
خانم حقیقت
معلم ذهنی حرکتی
خانم قدیری
معلم نقاشی و تیاتر
خانم آقانوری
معلم قرآن