معلمان

خانم بهتاش
مدیر دبستان
با قرار قبلی
خانم کوهی
معاون دبستان
با قرار قبلی
خانم کوهی
معاون اجرایی
با قرار قبلی
خانم گوهری
مربی پیش دبستانی
دوشنبه ها، ساعت 9:30 – 8:45
خانم سلامی زاده
معلم کلاس اول
دوشنبه ها، 12:15-11:35
خانم نوربخش
معلم کلاس دوم
یکشنبه ها، 9:30- 8:45
خانم بیگی
معلم کلاس سوم
چهارشنبه ها - ساعت 13:30 - 12:30
خانم نفیسی
معلم کلاس چهارم
سه شنبه ها - ساعت 11:25- 10:40
خانم رحیمی پور
معلم کلاس پنجم
چهارشنبه ها، 10:30-9:45
خانم کریمی
معلم کلاس ششم
شنبه ها، 13:30- 12:40
خانم رضاییان
مربی پرورشی و قرآن
خانم رحیمی
مربی خوشنویسی
خانم فخریان
مربی ژیمناستیک
خانم زارعی
مربی ورزش
خانم حقیقت
معلم ورزش
خانم قدیری
معلم نقاشی
خانم حیدریه
معلم قرآن
خانم آقانوری
معلم قرآن