برنامه کلاسی7:45-8:45 9:00-9:45 10:00-10:45 10:55-11:25 11:35-12:20 12:45-13:30
شنبه 7:45-8:45: ریاضی 9:00-9:45: فارسی 10:00-10:45: علوم 10:55-11:25: مطالعات اجتماعی 11:35-12:20: نقاشی خلاق 12:45-13:30: فبک در مدرسه
یک‌شنبه 7:45-8:45: فارسی 9:00-9:45: ریاضی پیشرفته 10:00-10:45: پیشرفته 10:55-11:25: قرآن 11:35-12:20: مطالعات اجتماعی 12:45-13:30: هدیه‌های آسمانی
دوشنبه 7:45-8:45: علوم 9:00-9:45: فارسی 10:00-10:45: ریاضی 10:55-11:25: هماهنگی ذهنی_حرکتی 11:35-12:20: تفکر و پژوهش 12:45-13:30: نماز جماعت
سه‌شنبه 7:45-8:45: فارسی 9:00-9:45: ریاضی 10:00-10:45: هدیه‌های آسمانی 10:55-11:25: ریاضی 11:35-12:20: ورزش 12:45-13:30: ورزش
چهارشنبه 7:45-8:45: ریاضی 9:00-9:45: قرآن 10:00-10:45: علوم 10:55-11:25: خوشنویسی 11:35-12:20: فارسی 12:45-13:30: کاروفناوری