دانش آموزان کلاس چهارم به همراه مربیان خود روز چهارشنبه 97/9/7 از موزه هنرهای تزئینی بازدید کردند.