نمونه ای از ایجاد انگیزه در یادگیری نشانه ها به دانش آموزان کلاس اول، توسط آموزگار