در روز شنبه 29 مهر ماه انتخابات انجمن اولیا مربیان در دبستان هاجر برگزار گردید و از تعداد 108 نفری که در انتخابات شرکت نموده اند افارد زیر به عنوان اعضای اصلی و علی البدل انتخاب شدند:

1- جناب آقای دکتر کوفی گر با 90 رای

2- جناب آقای انصاری با 65 رای

 3- جناب آقای دکتر شیخ بهائی با 60رای 

4- جناب آقای دادخواه با 58 رای 

5-سزکازخانم رئیس میرزا (بصام) با 51 رای

6- سرکارخانم ها جعفری(شریف منش) و معنوی(اولیا) با 48 رای