اولین سری از سلسله جلسات آموزش خانواده سال تحصیلی جدید با حضور استاد صائبی در روز چهارشنبه 19 مهرماه 1402 با عنوان متقاعدسازی بصورت حضوری در سالن اجماعات دبستان قفال برگزار گردید. این جلسات ویژه والدین بوده و در طول سال تحصیلی تداوم خواهد داشت.