شهادت مظلومانه نهمین کوکب هدایت، باب المراد عالمین، مظهر جود و کرم، حضرت امام محمد تقی «ع» تسلیت و تعزیت باد