کارگاه آموزشی دکتر دری با موضوع  "گفتگو با فرزندان"  در تاریخ های 20 و 21 اردیبهشت ماه با حضور اولیا برگزار گردید.