آی قصه، قصه، قصه

نون و پنیر و پسته

مادر بزرگ خوبم

پهلوی من نشسته

موی سرش مثل برف

سفید و نقره رنگه

لپهای مادربزرگ

گل گلی و قشنگه

نوآموزان پیش دبستانی روزی خاطره آفرین را در کنار مادربزرگهای

دوست داشتنیشان در مدرسه سپری خواهند نمود.

زمان: ساعت 9:30 - 8:30 صبح یکشنبه 15 / 8 / 1401