برنامه کلاسی8:30 - 7:45 9:30 - 8:45 10:30 - 9:45 11:25 - 10:40 12:15 - 11:35 13:30 - 12:30
شنبه 8:30 - 7:45: علوم 9:30 - 8:45: ریاضی 10:30 - 9:45: فارسی 11:25 - 10:40: تفکر و پژوهش 12:15 - 11:35: قرآن 13:30 - 12:30: هنر
یک‌شنبه 8:30 - 7:45: ریاضی 9:30 - 8:45: مطالعات اجتماعی 10:30 - 9:45: فارسی 11:25 - 10:40: مطالعات اجتماعی 12:15 - 11:35: هماهنگی ذهنی-حرکتی 13:30 - 12:30: فارسی
دوشنبه 8:30 - 7:45: علوم 9:30 - 8:45: ریاضی 10:30 - 9:45: مطالعات اجتماعی 11:25 - 10:40: فارسی 12:15 - 11:35: ریاضی 13:30 - 12:30: نماز/قرآن
سه‌شنبه 8:30 - 7:45: ریاضی 9:30 - 8:45: هدیه های آسمان 10:30 - 9:45: هدیه های آسمان 11:25 - 10:40: تفکر و پژوهش 12:15 - 11:35: ورزش 13:30 - 12:30: ورزش
چهارشنبه 8:30 - 7:45: فارسی 9:30 - 8:45: علوم 10:30 - 9:45: ریاضی 11:25 - 10:40: lego 12:15 - 11:35: مطالعات اجتماعی 13:30 - 12:30: کار و فناوری