برنامه کلاسی7:45-8:45 9:00-9:45 10:00-10:45 10:55-11:25 11:35-12:20 12:45-13:30
شنبه 7:45-8:45: مراسم صبحگاهی/قرآن-شعر 9:00-9:45: هماهنگی ذهنی-حرکتی 10:00-10:45: کتاب کار 10:55-11:25: مفاهیم زبان آموزی 11:35-12:20: قصه خوانی 12:45-13:30: نمایش عروسکی
یک‌شنبه 7:45-8:45: مراسم صبحگاهی/بحث و گفتگو 9:00-9:45: مفاهیم علوم 10:00-10:45: ورزش و بازی 10:55-11:25: صدا آموزی 11:35-12:20: بازی و ریاضی 12:45-13:30: نقاشی آزاد
دوشنبه 7:45-8:45: مراسم صبحگاهی/قرآن-شعر 9:00-9:45: نقاشی خلاق 10:00-10:45: نقاشی خلاق 10:55-11:25: مفاهیم ریاضی 11:35-12:20: کتاب کار 12:45-13:30: قصه گویی
سه‌شنبه 7:45-8:45: مراسم صبحگاهی/قرآن-شعر 9:00-9:45: ورزش و بازی 10:00-10:45: کتاب کار 10:55-11:25: کاردستی 11:35-12:20: مفاهیم علوم 12:45-13:30: نمایش عروسکی
چهارشنبه 7:45-8:45: مراسم صبحگاهی/بحث و گفتگو 9:00-9:45: مفاهیم ریاضی 10:00-10:45: سفال 10:55-11:25: مفاهیم زبان آموزی 11:35-12:20: کتاب کار 12:45-13:30: بازی در کلاس