معلمان

خانم بهتاش
مدیر دبستان
با قرار قبلی
خانم کوهی
معاون دبستان
با قرار قبلی
خانم کوهی
معاون اجرایی
با قرار قبلی
خانم گوهری
مربی پیش دبستانی
دوشنبه ها، ساعت 9:30 – 8:45
خانم قاسمی
معلم کلاس اول
چهارشنبه ها، ساعت 12:15- 11:35
خانم نوربخش
معلم کلاس دوم
شنبه ها، 12:15- 11:35
خانم بیگی
معلم کلاس سوم
سه شنبه ها - ساعت 10:30 - 9:45
خانم نفیسی
معلم کلاس چهارم
دوشنبه ها - ساعت 11:25- 10:40
خانم کریمی
معلم کلاس پنجم
یک شنبه ها، 11:25- 10:40
خانم شجاعی
معلم کلاس ششم
یکشنبه، 12:20- 11:35
خانم رضاییان
مربی پرورشی و قرآن
خانم رحیمی
مربی خوشنویسی
خانم فخریان
مربی ژیمناستیک
خانم زارعی
مربی ورزش
خانم حقیقت
معلم ورزش
خانم قدیری
معلم نقاشی
خانم حیدریه
معلم قرآن