جلسه آموزشی پایه پنجم روز دوشنبه 29 فروردین ساعت 8ونیم صبح بصورت حضوری در دبستان برگزار میگردد.

 

به دلیل ضرورت و اهمیت جلسه  خواهشمند است حتما یکی از اولیای محترم در جلسه حضور یابند.