برگزیدگان جشنواره دانایی توانایی به ترتیب

خانمها :

پایه اول : سنا مولوی زاده 

پایه دوم :هانیا اسلامی 

پایه سوم : حلما کوفی گر 

پایه چهارم:  مریم صادقی 

پایه پنجم : زهرا سادات بصام 

پایه ششم : نیایش منعمیان