جلسه آموزش تغذیه و روزه داری
دانش آموزان پایه پنجم و ششم