جلسه آموزشی مخصوص دانش آموزان

 

روز یکشنبه 21 فروردین جلسه آموزشی با موضوع تغذیه و روزه با حضور کارشناس تغذیه سرکار خانم نفیسی در دبستان برگزار میشود.