آمد رمضان و مقدمش بوسیدم

در رهگذرش طبق طبق گل چیـدم

من با چه زبان شکر بگویم که به چشم

یک بار دگر ماه خدا را دیدم 

آغاز ماه پراز رحمت

رمضان بر همگی مبارک