وبینار آموزشی  پای سفره نوجوانی در روز سه شنبه ۲۱ دی ماه در فضای اسکای روم برگزار می شود.