برگزاری جلسه آموزش خانواده پایه سوم روز شنبه 20 آذر برگزار شد که در این جلسه پیرامون جشن تکیلف صحبت کردیم.