وبینار آموزشی فضای مجازی و آسیبهای ساختارقامتی 2 (مشکلات ستون فقرات)

دکتر پور اسماعیلی