اسامی شرکت کنندگان به شرح زیر است
خانمها : زهرا گلاب دار ...ارسال نقاشی ،پایه اول
نوریا شیخ بهایی....ارسال نقاشی،پایه اول
روژان هاشمی...ارسال نقاشی پایه اول
فاطمه حورا آقا بزاز ...ارسال نقاشی،پایه دوم
مهتاب سمندری....ارسال نقاشی،پایه سوم
ثنا هادی ...ارسال نقاشی،پایه ششم
حلما قدسیه..... ارسال نقاشی پایه اول
کیانا کیکویی.... ارسال نقاشی پایه سوم
حلما جدیدی.....ارسال نقاشی پایه سوم
پرنیا رحیم زاده ...ارسال نقاشی پایه سوم
 فاطمه صابر علی...ارسال کلیپ،پایه اول
النا اسدالهی.... ارسال کلیپ،پایه سوم  
سارا تنورساز .....ارسال کلیپ ،پایه سوم
پرنیا رحیم زاده....ارسال کلیپ، پایه سوم
حلما کوفی گر....ارسال کلیپ،پایه سوم
کیانا محمد زمانی...ارسال کلیپ،پایه سوم
ژینوس ستار....ارسال کلیپ، پایه سوم  
فاطمه جلوانی...ارسال کلیپ،پایه سوم
مهسا سلفیان....  ارسال کلیپ،پایه سوم
آوا خمسه ....ارسال کلیپ،پایه سوم
مرسانا محمدی... ارسال کلیپ،پایه سوم  
پانیسا شایان نژاد.... ارسال کلیپ،پایه سوم
نورا صداقت نسب ......ارسال کلیپ پایه چهارم
ثمین چمن پرداز.... ارسال کلیپ،پایه پنجم
آلاسیلانی....ارسال کلیپ،پایه پنجم
ثمین صالح فر....ارسال کلیپ،پایه پنجم
ساره اسماعیلی....ارسال کلیپ،پایه پنجم
کلیپ های برتر به ترتیب اسامی به شرح زیر است ، خانمهاثمین چمن پرداز، آواخمسه، پرنیا رحیم زاده،، ژینوس ستار، حلما کوفی گر، مرسانا محمدی