برگزاری جشن هزار کلاس سوم در دو روز شنبه و یکشنبه 6 و 7 آذر1400  برای گروههای جداگانه