دومین جلسه آموزش خانواده پایه اول در روز شنبه 15 آبان 1400 در ساعت 11:30 در فضای اسکای روم برگزار می شود حضور یکی از اولیای گرامی در این جلسه ضروریست.