کتابها و وسایل آموزشی پایه چهارم در روز سه شنبه 30  شهریور در فاصله زمانی 9 تا 11 صبح به دانش آموزان این پایه و اولیائشان تحویل داده شد.