کتابها و وسایل کمک آموزشی پایه سوم و پنجم در روز دوشنبه 29 شهریور ماه در فاصله زمانی 9 تا 11 صبح به دانش آموزان این پایه  و اولیای محترمشان تحویل داده شد.

به منظور آشنایی حضوری با معلم هر پایه از دانش آموزان نیز دعوت شده بود با رعایت پروتکل های بهداشتی در دبستان حضور یابند.