کتابهای درسی دانش آموزان پایه ششم و وسایل کمک آموزشی آنها در روز یکشنبه 28 شهریور ساعت 9 تا 11 صبح به آنها تحویل داده شد . همچنین به منظور آشنایی با معلم، دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی و در فواصل زمانی اعلام شده در دبستان حضور یافتند.