جهت آشنایی بیشتر با کلاس و آموزگاران کلاس اول دختران گل کلاس اول روز یکشنبه 28 شهریور با گروه بندی در دبستان حاضر شدند.