حج، نشانه ای از رجعت است به سوی او، او که ابدیت مطلق است، او که لایتناهی است، او که نهایت و حد ندارد...

و بازگشت به سوی او، یعنی حرکت بسوی کمال مطلق، خیر مطلق و زیبایی مطلق...

و خدا سرمنزل تو نیست، مقصد تو است ... و حج یعنی آهنگ او کن، به نشانه هجرت ابدی آدمی ...

و عید قربان، عید است به شرط قربانی قربانی اسماعیل هایت...

بنگر که اسماعیل تو کیست؟ /چیست؟...