الف : زمان آزمون میان پایه برای پایه های سوم به چهارم  ، چهارم به پنجم و پنجم به ششم  روز سه شنبه 4 خرداد ساعت 8:30 صبح می باشد .

 

مواد آزمون : درس های ریاضی ، علوم ، فارسی و املا

 

( مدت زمان آزمون 2 ساعت است.)

 

 

 

ب : زمان آزمون میان پایه برای پایه های اول به دوم و دوم به سوم روز سه شنبه 4 خرداد ساعت 9  صبح می باشد .

 

مواد آزمون : درس های ریاضی ، علوم ، فارسی و املا

 

( مدت زمان آزمون 2 ساعت است.)