1 - جلسه آموزش خانواده کلاس ششم در روز دوشنبه مورخ 99/11/20 ساعت 10 صبح با حضور مسئولین دبستان و آموزگار کلاس سرکارخانم ورپایی در رابطه با گزارشی از عملکرد ترم اول  در فضای اسکای روم برگزار می گردد.

 

2 -  جلسه آموزش خانواده کلاس پیش دبستانی در روز دوشنبه 99/11/20 ساعت 12:30 با حضور مسئولین دبستان و آموزگار کلاس سرکارخانم گوهری در رابطه با گزارشی از عملکرد ترم اول در فضای اسکای روم برگزار می گردد.