1-  در روز سه شنبه  99/11/7 دانش آموزان کلاس سوم با سرکار خانم بهتاش جلسه بحث و گفتگوی دانش آموزی در اسکای روم داشته و پیرامون مباحث مربوط به جشن عبادت و مکلف شدن بحث و گفتگو داشتند.

 

 

 

2- جلسه آموزش خانواده اولیای کلاس اول با آموزگار کلاس سرکار خانم سلامی زاده و مسئولین دبستان در روز چهارشنبه 99/11/8 در فضای اسکای روم برگزار گردید.

 

 

 

3- جلسه آموزش خانواده کلاس دوم با حضور مسئولین دبستان و آموزگار کلاس سرکار خانم نمازی در رابطه با گزارشی از عملکرد ترم اول در روز یکشنبه 99/11/12 ساعت 11 صبح در فضای اسکای روم برگزار می شود.

 

 

 

4- جلسه آموزش خانواده کلاس چهارم در روز 99/11/13 ساعت 9 صبح با حضور مسئولین دبستان و آموزگار کلاس سرکارخانم نفیسی در رابطه با گزارشی از عملکرد ترم اول در فضای اسکای روم برگزار می گردد.

 

 

 

5- جلسه آموزش خانواده کلاس پنجم در روز 99/11/13 ساعت 10 صبح با حضور مسئولین دبستان و آموزگار کلاس سرکارخانم یوسفی در رابطه با گزارشی از عملکرد ترم اول در فضای اسکای روم برگزار می گردد.