حج، نشانه ای از رجعت است به سوی او، او که ابدیت مطلق است، او که لایتناهی است، او که نهایت و حد ندارد...
و بازگشت به سوی او، یعنی حرکت بسوی کمال مطلق، خیر مطلق و زیبایی مطلق...
و خدا سرمنزل تو نیست، مقصد تو است ....
و حج یعنی آهنگ او کن، به نشانه هجرت ابدی آدمی ...
 
 و عید قربان، عید است به شرط قربانی
قربانی اسماعیل هایت...
 
و بنگر که اسماعیل تو کیست؟ /چیست؟....