به آﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ جشنواره فرهنگی هنری خانواده آبی با محوریت مدیریت صـحیح مصـرف آب ﺗﻮﺳﻂ شركت آب و فاضلاب استان  ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

علاقه مندان مي توانند براي شركت در جشنواره فایل پیوست را مطالعه نمایند.

 

جشنواره فرهنگی هنری خانواده آبی