* شنبه 99/3/17 کلاس های دوم و سوم

 ساعت 9 صبح

 

*یکشنبه 99/3/18 کلاس چهارم و پنجم و ششم

 ساعت 9 صبح

 

دانش آموزان 10 دقیقه زودتر در دبستان حاضر باشند، لطفاً مداد سیاه، قرمز، پاک کن، خودکار آبی و لیوان یکبار مصرف کاغذی همراه داشته باشند و ماسک زده باشند.

  • مواد آزمون: ریاضی، علوم، فارسی و املا پایه فعلی دانش آموز