قالب های جشنواره: نقاشی، پویش کتاب خوان مجازی، چهار گزینه ای، داستانک نویسی، روزنامه کتاب، نمایش خلاق

 

ﺑﻪ آﮔﺎﻫﻰ ﻣﻰ رﺳﺎﻧﺪ دﻫﻤﻴﻦ ﺟﺸﻨﻮاره ﻛﺘﺎﺑﺨﻮاﻧﻰ رﺿﻮى ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺎد ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻛﺸﻮر و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎرى ﺑﻨﻴﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ ﻫﻨﺮى ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻰ اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻰ، ﺑﺎ ﻫﺪف اﺷﺎﻋﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨﻮر رﺿﻮى، ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﺘﺎبﺧﻮاﻧﻰ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺘﺎبﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺮه ﭘﺎك اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻴﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢاﻟﺴﻼم، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم و اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻴﺮه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺎدى ﻋﻠﻴﻪاﻟﺴﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ وﻳﮋه دﻫﻤﻴﻦ دوره، ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻳﺎم ﻓﺮﺧﻨﺪه دﻫﻪﻛﺮاﻣﺖ، ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻰﺷﻮد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻰ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﻴﺶدﺑﺴﺘﺎﻧﻰ، ﻣﺪارس و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎى ﻋﻤﻮﻣﻰ، اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎمﻫﺎى ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎى ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى ﺑﺮداﺷﺘﻪ و اﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﺑﺨﺶﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺸﻨﻮاره را در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ، ﻋﻼﻗﻪﻣﻨﺪان و ﮔﺮوهﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻨﻰ ﻣﻰﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﺸﻨﻮاره، ﺿﻤﻦ ﭘﺮ ﻛﺮدن ﺑﻬﻴﻨﻪ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ، از اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺮاى ارﺗﻘﺎى ﺳﻄﺢ ﻛﻴﻔﻰ و ﻛﻤﻰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺬﻫﺒﻰ و آﺷﻨﺎﻳﻰ ﺑﺎ ﺳﻴﺮه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ(ع)، ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻫﺎدى (ع)، ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ (س) و ﺣﻀﺮت اﺣﻤﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺷﺎﻫﭽﺮاغ (ع) ﺑﺒﺮﻧﺪ.

 

اين جشنواره در سه بخش «فردي»، «گروهي» و «خانوادگي» و در دو بستر مكتوب و الكترونيك برگزار مي شود كه  علاقه مندان ميتوانند براي شركت در بخش الكترونيك به سايت نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور به آدرس   www.samanpl.ir  و يا سايت جشنواره رضوي به آدرس www.razavi.iranpl.ir مراجعه نماييد .