جلسه ارائه کارنامه و پوشه کار ترم اول دانش آموزان کلاس پنجم  ساعت 11.45 صبح روز سه شنبه 29 بهمن در دبستان  برگزار می شود

حضور یکی از اولیا در جلسه الزامی است.