جلسه آموزشی و تحویل کارنامه و همچنین جشن "خدا، قرآن" و تجلیل از مقام مادر روز دوشنبه 28 بهمن ماه ساعت 10:45 در مدرسه برگزار می شود.

حضور شخصی که در منزل ناظر بر امور درسی دانش آموز است الزامی است.