مسابقه آشپزی روز شنبه 98/11/19 در دبستان برگزار گردید و دانش آموزان از دست پخت های خوشمزه مادران نوش جان کردند. به تمامی شرکت کنندگان امتیاز داده شد و نفرات برتر به شرح زیر امتیاز ویژه دریافت نمودند:

پایه پیش دبستانی:

نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1- اسماعیلی  2- اسدی  3- نورمحمدی 

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1- قاضی عسگر 2- اسدی 3- ضیائی

کلاس اول:

نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1- تنورساز  2- جدیدی  3- رحیم زاده 

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1- رحیم زاده و کیکویی 2-جدیدی،  جلوانی،  تنورساز ،  زیدی مقدم

کلاس دوم:

نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1- روضاتی 2- زمانی   3-  شامیرزایی

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1-  شامیرزایی    2- زمانی    3-  اکرمی، گوگردچیان

کلاس سوم:

نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1-  بصام 2- اسحاقیان  3-  انصاری پور  

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1-  بصام 2- اسحاقیان  3-  انصاری پور  

کلاس چهارم:

نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1-  موحدیان 2- اهتمام  3-  ترازوی زر  

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1-  موحدیان 2- سالم  3-  اهتمام و ترازوی زر

کلاس پنجم:

  نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1-  شکرانی 2- شهسواری و امان بخش  3-  خسروی ، مجیدی

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1- مجیدی  2- خسروی  

کلاس ششم:

  نفرات برتر از نظر مزه خانم ها : 1- اتحادی و دهقانی  2- نجارزادگان 3-  محمدصالحی ، دیانی

نفرات برتر از نظر تزئین خانم ها: 1- محمدصالحی 2- قنبری نژاد 3- دهقانی و زینلی