نفرات برتر هر پایه در مسابقه نهج البلاغه به شرح زیر می باشد:

پایه دوم:

نفرات اول: خانم ها دریکوند – گوگردچیان – مختاری – نجارزادگان

نفرات دوم: خانم ها آقاجانی – رفیع زاده – مریم صادقی

نفرات سوم: خانم ها خیرخواه - مظاهری

پایه سوم:

نفر اول : خانم اسحاقیان

نفر دوم: خانم کریمیان

نفرات سوم: خانم ها اخوان – سعادت نیا – کامرانیان - یزدچی

پایه چهارم:

نفر اول: خانم میرمقتدائی

نفرات دوم: خانم ها اهتمام – منعمیان – موحدیان

نفرات سوم: خانم ها سالم - ناظمی

پایه پنجم:

خانم شکرانی

پایه ششم:

نفر اول: خانم اتحادی

نفر دوم : خانم بهرامی زادگان

نفر سوم: خانم محمدصالحی