جلسه آموزش خانواده با عنوان "هویت سالم - هویت موفق" روز سه شنبه 8 بهمن ماه ساعت 14:30 در دبستان برگزار می شود.

مدرس دوره جناب آقای دکترصادق زاده هستند و این دوره مخصوص اولیای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم می باشد.

لطفا از آوردن کودکان خودداری نمایید.