روز دوشنبه 98/11/7 دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم همراه با مربیان خود از موزه علوم و فنون بازدید خواهند کرد.