دانش آموزان کلاس چهارم همراه با مربیان خود روز شنبه 98/10/28 از موزه هنرهای تزئینی بازدید خواهند کرد.