مجموعه داستان هایی از گلستان

بازنویسی و تصویرسازی: نگین احتسابیان

گروه سنی: ب، ج