برگه آگاهی از سلامت به دانش آموزان داده شده است. لطفاً مطالعه و تکمیل نموده و روز شنبه به دبستان تحویل دهید.