ضمن تشکر از اولیای محترمی که برای انتخابات انجمن داوطلب گردیدند، اسامی این عزیزان در لیست ذیل اعلام می گردد. خواهشمند است  روز  سه شنبه 16 مهرماه از ساعت 13-7:30 در دبستان حضور یافته و به 5 نفر از افراد مورد نظر خود رأی دهید.

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

کلاس

ردیف

نام و نام خانوادگی

کلاس

1

آقای اسماعیلی

پیش دبستانی

9

آقای کوزه دانی

دوم

2

خانم صنیع زاده (سعادت نیا)

پیش دبستانی

10

خانم برنجکوب (سنبلستان)

سوم

3

آقای حسینی

اول

11

آقای حیدری

چهارم

4

آقای ظهرابی

اول

12

خانم منتهائی (ابراهیمیان)

چهارم

5

آقای کوفی گر

اول

13

خانم ترکیان (قنبری نژاد)

ششم

6

آقای کیکوئی

اول

14

خانم ملکی(معینی)

ششم

7

خانم بقولی زاده (مختاری)

دوم

15

خانم یزدانی (دهقانی)

ششم

8

خانم شفیعی (نجارزادگان)

دوم