برگه های مربوط به کاندیداتوری انجمن اولیا و مربیان به دانش آموزان تحویل داده شده است، لطفاً پیگیری نمایید.