لطفاً اولیای محترمی که جزء خانواده های عزیز شهید، آزاده و جانباز 50% به بالا هستند، کپی کارت جانبازی / کد ایثارگری / شماره پرونده شاهد را تا روز سه شنبه 98/7/2 به دبستان تحویل دهند.