به اطلاع اولیای گرامی دانش آموزان پایه اول می رساند جشن روز شکوفه ها در روز یکشنبه 98/6/31 ساعت 11:30 - 8:30 در دبستان برگزار می گردد.

لطفاً دانش آموزان با لباس مدرسه در مراسم حضور یابند.

ضمناً اولین جلسه آموزش خانواده در همان زمان برگزار می شود. حضور یکی از اولیا الزامی است.