قابل توجه اولیای گرامی دانش آموزان پایه اول ثبت نام کتب درسی پایه اول آغاز شده است. جهت ثبت نام به سایت  www.irtextbook.ir  مراجعه نمایید.