دانش آموزان کلاس  سوم  روز دوشنبه 26 فروردین ماه به همراه مربیان خود به باغ خزندگان و پروانه ها می روند و لحظات آموزنده و جذابی را در کنار دوستان خود سپری خواهند کرد.